Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

firanyusabiny.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym
www.firanyusabiny.pl


prowadzony jest przez firmę

Firma Handlowo Usługowa Sabina Ligęza
ul. Moniuszki 16
43-180 Orzesze
telefon: +48 505 929 974,
e-mail: sabinica@vp.pl
NIP: 6461663233,
REGON: 363281911


wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową www.firanyusabiny.pl

 3. Definicje:

   a) Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.firanyusabiny.pl

   b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.),

   c) Sprzedawca –  

Firma Handlowo Usługowa Sabina Ligęza
ul. Moniuszki 16
43-180 Orzesze
telefon: +48 505 929 974,
e-mail: sabinica@vp.pl
NIP: 6461663233,
REGON: 363281911


wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki,

   d) Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę oraz ma stałe lub tymczasowe miejsce pobytu / siedzibę na terytorium Polski lub państw członkowskich Unii Europejskiej.

   e) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Kupującemu złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

   f) Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą,

   g) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

   h) Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

   i) Koszyk – wirtualne narzędzie, umożliwiające Kupującemu agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Kupujący może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka,

  j) Promocja – ściśle określony w czasie rabat cenowy na wybrane Produkty, będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą,

   k) Dowód zakupu – paragon fiskalny potwierdzający zakup Produktu,

   l) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §7,

  m) Załącznik nr 2 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający złożenie reklamacji, o której mowa w §5.

 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę polegają na:

   a)  umożliwieniu zawarcia Umowy sprzedaży poprzez wypełnienie Formularza zamówienia,

  5. W Sklepie Internetowym mogą być organizowane Promocje na wybrane Produkty z oferty sklepu. O zasadach dotyczących promocji decyduje Sprzedawca, podając je do wiadomości publicznej na stronie Sklepu internetowego.

 7. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.).

 8. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym

www.firanyusabiny.pl


 niezbędne jest spełnienie następujących wymagań technicznych:

   a) komputer z dostępem do Internetu oraz poczty elektronicznej wraz z aktywnym adresem poczty elektronicznej,

   b) i inne urządzenia mobilne – klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

 9. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Kupujący obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 2. Kupujący obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terytorium oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Warunkiem koniecznym do skutecznego złożenia oraz zrealizowania Zamówienia, jest dodanie Produktu do Koszyka, wypełnienie przez Kupującego dostępnego na stronie Sklepu Formularza zamówienia oraz przesłanie go do Sklepu internetowego.

 5. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami.

 6. Zamówienia, o których mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

 7. Potwierdzenie złożenia oraz przyjęcia do realizacji Zamówienia zostanie przesłane Kupującemu przez Sprzedawcę w formie wiadomości e-mail, w terminie do 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.

8. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 niniejszego paragrafu.

9. Zamówienia przekazane do realizacji mogą być anulowane przez Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.), do momentu wysyłki Produktu.

10. Czas realizacji Zamówienia (skompletowanie zamówienia i przygotowanie do wysyłki) wynosi przeciętnie od 2 do 14 dni roboczych. Podany czas realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy.

11. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień na te produkty, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Na wyraźne życzenia Kupującego świadczenie może także zostać spełnione częściowo za odpowiednim zwrotem zapłaconej ceny lub może zostać wydłużony czas jego realizacji.

13. Kupujący informowany jest o braku dostępności Produktów, w związku z czym może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości Zamówienia. W przypadku braku dostępności Produktów, szacowany czas realizacji Zamówienia ustalany jest indywidualnie z Kupującym.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia, jeżeli Kupujący pomimo wezwania nie uzupełnił w terminie 7 dni braków wymaganych do skutecznej realizacji Zamówienia.

15. Asortyment Sklepu internetowego stanowią: firany w metrażu, firany szyte na wymiar, firany gotowe, zasłony w metrażu i szyte na wymiar, dodatki krawieckie i usługi krawieckie. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu internetowego.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Za zamówione Produkty Kupujący dokonuje płatności przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe Sprzedawcy.

 4. Produkty wysyłane są w momencie zaksięgowania 100% środków pieniężnych na koncie Sprzedawcy 

 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 6. Powyższy przepis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów. W takim przypadku Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego o wyczerpaniu zapasów, a Kupujący może nabyć zamawiane Produkty po aktualnej cenie widocznej na stronie internetowej Sklepu lub zrezygnować ze złożonego Zamówienia lub jego części.

§4. DOSTAWA

 1. Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:

   a) odbiór osobisty zamówionych Produktów po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą,

   b) dostarczenie Produktów na adres Kupującego podany podczas składania Zamówienia przez firmę kurierską ,

  c) dostarczenie Produktów do wskazanego przez Kupującego podczas składania Zamówienia paczkomatu In Post

  d) dostarczenie Produktów do oddziału Poczty Polskiej

    2. Adres dostarczenia przesyłki podawany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 3. Koszt dostawy ponosi Kupujący.

 4. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zamówienia. W przypadku wysyłki poza granice kraju koszt przesyłki ustalany jest indywidualnie na podstawie szacunkowego ciężaru paczki i kraju przeznaczenia.

 5. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Kupującemu Produkty wolne od wad.

 6. Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

 7. W wypadku gdy Zamówienie obejmuje Produkty o różnych terminach dostaw właściwym terminem dostawy jest termin najdłuższy.

 8. W przypadku, gdy przewoźnik nie zastanie Kupującego pod adresem dostawy pozostawia awizo, wskazujące czas dokonania próby doręczenia przesyłki z zaznaczeniem terminu ponownej próby jej dostarczenia lub termin, w którym Kupujący musi odebrać przesyłkę we wskazanym punkcie odbioru.

 9. W przypadku odmowy przyjęcia przesyłki (z winy Kupującego) lub nieodebrania przesyłki w terminie wskazanym w awizo z przyczyn zawinionych przez Kupującego – przesyłka wraca do Sprzedawcy. W takim wypadku Kupujący jest pisemnie wzywany do odebrania zamówionego Produktu w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie oraz zapłaty ceny pod rygorem odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy i żądania naprawienia szkody w postaci opłacenia kosztów nadanej i zwrotnej przesyłki. Powyższe nie ma zastosowania w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy w ustawowym terminie.

§5. REKLAMACJA

 1. Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności kuriera bądź pracownika Poczty Polskiej. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

 2. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności produktu z Umową.

 3. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego Załącznik nr 2.

 4. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu.

 5. Kupujący zobowiązany jest do odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

 6. Reklamacje należy kierować na adres:

Firma Handlowo Usługowa Sabina Ligęza

ul.Moniuszki 16

43-180 Orzesze

 7. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 8. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną.

 9. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.§6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Kupującemu, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Kupującemu w następujących przypadkach:
a) odstąpienie od umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu – chodzi o towar sprowadzany na specjalne zamówienie lub cięty pod wymiar Klienta

b) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

d) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (w tym zamówień Produktów z usługą krawiecką, zamówień Produktów na specjalny wymiar Kupującego).

e) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

f) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

g) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

h) umów, których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, za które cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży i dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

i) umów, w których Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji – prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,

j) umów, których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli po dostarczeniu opakowanie zostało otwarte przez Kupującego,

k) dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

l) umów zawartych w drodze aukcji publicznej

m) umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w zawartej umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,

n) umów o dostarczanie treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Kupującego drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Kupujący, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Produktu w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba, że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Kupujących niebędących konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący, wypełniając Formularz zamówienia, proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest całkowicie dobrowolne.

 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę wyłącznie w celu świadczenia usług, o których mowa w §1 pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 4. Dane osobowe Kupującego nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

 5. Kupujący ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sprzedawcy.

§8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.firanyusabiny.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Sklepu internetowego www.firanyusabiny.pl
w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Sklepu internetowego www.firanyusabiny.ploraz wykorzystywania ich do celów marketingowych oraz handlowych.

 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od ich ogłoszenia. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Zwroty Produktów w przypadku postępowania gwarancyjnego, reklamacyjnego lub w związku z odstąpieniem od umowy, wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem, nie będą przyjmowane.

 4. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827.) i inne właściwe.

 11. Regulamin obowiązuje od dnia 01-03-2019 roku.

Zwrot produktu zakupionego w e-sklepie

Klient, który złożył zamówienie w sklepie internetowym firanyusabiny, uprawniony jest do odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w sklepie, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru, bez podania przyczyny.

UWAGA!

Odstąpienie od umowy przez Klienta nie jest możliwe w przypadku zakupu towarów o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu – chodzi o towar sprowadzany na specjalne zamówienie, szyty po złożeniu zamówienia – FIRANKI SZYTE NA WYMIAR lub cięty pod wymiar Klienta

Skorzystanie z uprawnienia do odstąpienia od umowy może odbyć się w następujący sposób:

 – złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i dostarczenie go wraz ze zwracanym do sklepu stacjonarnego

-złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i przesłanie go wraz ze zwracanym towarem i dopiskiem „Zwrot zamówienia” na adres Sprzedawcy  

Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentacją, wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki.

Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów przesyłanych „za pobraniem”.

W przypadku odstąpienia od umowy, Klient otrzymuje zwrot zapłaconej ceny. Zwrot ceny następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, w ciągu 14 dni, liczonych od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz dostarczenia zwracanego przez Klienta towaru.

Jeżeli zwracany towar nosi ślady użytkowania lub zniszczenia, Sprzedawcy przysługuje odszkodowanie odpowiadające szkodzie z tego wynikającej.

W przypadku uszkodzenia produktu w czasie transportu lub przesłania artykułu z wadą fabryczną, Klient może odesłać otrzymany produkt i żądać rekompensaty.

Reklamowany produkt Klient dostarcza na adres:

Firma Handlowo Usługowa Sabina Ligęza

Ul. Moniuszki 16

43-180 Orzesze

Podstawą do rekompensaty jest dowód sprzedaży . W ramach rekompensaty Firma Handlowo Usługowa Sabina Ligęza zobowiązuje się do przesłania Klientowi nowego pełnowartościowego produktu, o ile jest on dostępny w sklepie lub zwrotu wartości produktu w takiej formie, w jakiej była dokonana płatność.

UWAGA! Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient. Kolorystyka zdjęć towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień), zamieszczonych na stronie Sklepu, może różnić się nieco od rzeczywistej.

Załącznik 1 – FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Załącznik 2 – PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU